Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2019 - 2020

Thứ sáu - 08/11/2019 08:05
PHÒNG GD&ĐT TX KỲ ANH
TRƯỜNG TH&THCS KỲ NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Số 10/KHGDPL-KN
Kỳ Nam, ngày 15 tháng 9 năm 2019
  
KẾ HOẠCH
Phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2019 - 2020
 

Căn cứ vào kế hoạch số 13/KH-PGDĐT của Phòng GD&ĐT Thị xã Kỳ Anh ngày 14 tháng 02 năm 2019 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và địa phương, trường TH&THCS Kỳ Nam xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật của trường năm học  2019 – 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục, trách nhiệm của nhà trường trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, học sinh trong toàn trường;
- Làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật. Gắn giáo dục pháp luật với công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống và rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật của cán bộ công chức, viên chức, nhân viên, học sinh; góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về giáo dục.
- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, gắn tuyên truyền PBGDPL với việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;
- Chọn lọc, phát triển các mô hình, biện pháp PBGDPL hiệu quả, phù hợp đối tượng; đảm bảo công tác PBGDPL được thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hóa các hoạt động nhằm phù hợp với tình hình thực tế địa phương và nhiệm vụ năm học của ngành.
2. Yêu cầu:
Công tác PBGDPL phải đúng chủ trương, đường lối quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của ngành giáo dục. 
PBGDPL phải đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện, hiệu quả; biện pháp PBGDPL phải được đổi mới thường xuyên. Việc lựa chọn nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng theo hướng kết hợp thực tiễn, học đi đôi với hành. Ngoài việc cung cấp thông tin pháp luật, công tác PBGDPL còn phải vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh chấp hành pháp luật. 
Công tác PBGDPL trong ngành GD&ĐT thị xã được thực hiện tốt, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng nhiệm vụ trọng tâm của ngành; từng bước hoàn thiện công tác PBGDPL một cách đầy đủ, đầu tư hợp lý các điều kiện phục vụ cho công tác này.
PBGDPL phải phù hợp với đặc điểm xã hội, văn hóa truyền thống và các cuộc vận động, các phong trào lớn của ngành, của địa phương; phối hợp các lực lượng công tác PBGDPL trong và ngoài ngành GD&ĐT tham gia thực hiện.
Gắn chặt hơn nữa công tác PBGDPL với giáo dục đạo đức, giáo dục công dân. Kết hợp giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa: tích hợp lồng ghép nội dung pháp luật một cách hợp lý trong các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân; đảm bảo sự liên thông về kiến thức giữa các cấp học và trình độ đào tạo. Kết hợp giáo dục pháp luật thông qua các môn học với các hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt dưới cờ. 
II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.
1. Nội dung:
          1.1. Năm học 2019 - 2020, Nhà trường tập trung tuyên truyền PBGDPL đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, lao động hợp đồng học sinh về Luật tổ chức chính quyền địa phương; Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; Nghị quyết số 44/NQ-CP; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16/11/2010 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ tư pháp hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác PBGDPL trong nhà trường; Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019; Quyết định số 3087/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND thị xã về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thị xã;
       1.2. Phát huy vai trò của thành viên Hội đồng/tổ PBGDPL các cấp, bồi dưỡng kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn Giáo dục công dân; Quán triệt phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 và tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo;
       1.3. Phát động và tổ chức có hiệu quả  phong trào đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức pháp luật tại các nhà trường. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, làm đồ dùng dạy học, viết tin, bài, đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm,… về công tác PBGDPL;
       1.4. Tham gia xây dựng, góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), tuyên truyền, phổ biến Luật sau khi được Quốc hội thông qua;
       1.5. Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ở tất cả các trường học trên địa bàn thị xã.
       1.6. Tiếp tục thực hiện, bổ sung, nâng cao chất lượng việc quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; tổng hợp, xây dựng Danh mục sách pháp luật để bổ sung sách, tài liệu mới cho Tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
2. Nhiệm vụ trọng tâm:
2.1. Tiếp tục tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn trường về phương pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, cung cấp những kiến thức cơ bản của một số nội dung điều luật quan trọng liên quan trực tiếp đến nhà trường
2.2. Phối hợp triển khai có hiệu quả các hoạt động trong năm học 2019 - 2020 của Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường”;
2.3. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa như: Sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật, nói chuyện chuyên đề, thi tuyên truyền viên giỏi về triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thông qua đó tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên;
2.4. Tăng cường bổ sung tư liệu, đồ dùng cho tủ sách pháp luật; cập nhật thông tin đăng tải trên Website điện tử của trường; thiết kế tờ gấp, pano,áp phích, băng zôn, khẩu hiệu để phục vụ các biện pháp tuyên truyền PBGDPL; Xây dựng và hoàn thiện mục thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên website của Nhà trường.
2.5. Triển khai có hiệu quả công tác xử lý vi phạm pháp luật trong nhà trường.
          Tiếp tục phổ biến kịp thời, thường xuyên các luật mới liên quan đến giáo dục và đào tạo; các văn bản QPPL liên quan đến đối tượng thuộc phạm vi quản lý của nhà trường.
2.6. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy kiến thức pháp luật trong chương trình giáo dục trẻ hàng ngày.
2.7. Tiếp tục khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên giảng dạy, báo cáo viên, cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà trường. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên. Cử cán bộ làm công tác PBGDPL, đội ngũ báo cáo viên, giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật do Phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT tổ chức
2.8. Tiếp tục rà soát, bổ sung danh mục và trang cấp một số bộ mẫu thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, GD pháp luật trong Nhà trường. Tăng cường sử dụng các phương tiện điện tử, tin học, các mô hình trực quan phục vụ việc giảng dạy các kiến thức GD pháp luật trong chương trình GD trẻ hàng ngày.
2.9. Trang bị, bổ sung các tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy, học tập các kiến thức giáo dục pháp luật; tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật theo chuyên đề, các đề cương tuyên truyền pháp luật, sách hỏi đáp pháp luật,... Duy trì và phát triển tủ sách giáo dục pháp luật của Nhà trường.
3. Biện pháp thực hiện:
3.1. Kiện toàn ban chỉ đạo tuyên truyền PBGDPL trong nhà trường. Đảm bảo đủ cơ cấu, thành phần trong ban chỉ đạo gồm cấp Ủy đảng, chính quyền các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, giáo viên chủ nhiệm lớp và đại diện cha mẹ học sinh. Ban chỉ đạo sinh hoạt thường kỳ vào cuối học kỳ và kết thúc năm học; hàng năm tổng kết đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và định ra phương hướng hoạt động cho thời gian tiếp theo.
3.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, quán triệt văn bản chỉ đạo, các quy định về công tác PBGDPL tới đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Tập huấn cho CBQL,GV,NV về phương pháp tuyên truyền giáo dục pháp luật. Tăng cường chất lượng và số lượng tài liệu giáo dục pháp luật bổ sung cho thư viện trường học, nhằm phát huy vai trò tủ sách pháp luật trong việc tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
3.3. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL trong nội, ngoại khóa.
Trong giáo dục nội khóa: Chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học kiến thức pháp luật phù hợp cấp học theo quy trình của Bộ GD&ĐT; triển khai nghiêm túc tuần sinh hoạt công dân với nội dung phù hợp thực tiễn trong năm học và tình hình thực tế của địa phương;
Trong giáo dục ngoại khóa: tăng cường các hình thức PBGDPL hiệu quả như: tọa đàm theo chuyên đề, thi tìm hiểu pháp luật; lồng ghép nội dung pháp luật vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thư viện…
3.4. Rà soát bổ sung đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ CB,GV,NV làm công tác PBGDPL và bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến chương trình GD. Khuyến khích cán bộ, giáo viên nghiên cứu khoa học, viết SKKN về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường;
3.5. Thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá; tiến hành sơ kết, đánh giá những kết quả, những chuyển biến từ các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL vào cuối năm học. Từ đó đúc rút bài học kinh nghiệm tiếp tục thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng PBGDPL trong nhà trường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
- Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2019 - 2020 tới toàn thể CB,GV,NV. Gắn việc phổ biến, giáo dục pháp luật với thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên...; Cử CBGV đi bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật khi có yêu cầu.
- Khuyến khích CB,GV,NV đi sâu nghiên cứu khoa học viết SKKN về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường.
- Tiếp tục chỉ đạo dạy học lồng ghép giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật vào các hoạt động dạy học và các hoạt động ngoại khóa.            
- Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (theo nội dung quy định tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ). Tăng cường xây dựng và hoàn thiện mục thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên Website Trường.
- Phát động phong trào sưu tầm hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong chương trình giảng dạy của giáo viên. Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị hỗ trợ cho việc giáo dục pháp luật trong các hoạt đông giảng dạy của giáo viên.
- Tổ chức các chuyên đề về nội dung GDPL cho giáo viên toàn trường về dự và học tập (có kế hoạch cụ thể kèm theo).
- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá xét thi đua về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị mình lồng ghép định kỳ theo học kỳ và theo năm học.
- Xây dựng kế hoạch của đơn vị và báo cáo về phòng GD&ĐT; Tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết theo quy định và báo cáo về Phòng GD&ĐT qua Văn phòng tổng hợp.
Trên đây là kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2019 - 2020, Nhà trường yêu cầu các bộ phận và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường cần bám sát kế hoạch này để tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả./. 
 Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT TX (để b/c);
- Lưu VT./.
                                   Q. HIỆU TRƯỞNG 
 
 
                                       Trần Xuân ĐạtKẾ HOẠCH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
THỰC HIỆN THEO THÁNG TRONG NĂM HỌC 2019 - 2020
( Kèm theo Kế hoạch số 10/KHGDPL-KN của Trường TH&THCS Kỳ Nam ngày 15/9/2019 )
 
Tháng Nội dung thực hiện Người thực hiện Hình thức
9
+
10
- Kiện toàn Ban PBGDPL.
- Xây dựng Kế hoạch PBGDPL
- Luật Cán bộ, công chức;
- Luật Viên chức;
- Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/1/2017;
- Điều lệ nhà trường;
- Quy định về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;
- Các quy định liên quan dạy thêm, học thêm
- Nội dung PBGDPL trong Nhà trường của UBND thị xã quý III, năm 2019;
- Các văn bản QPPL mới ban hành và có hiệu lực trong tháng 9/2019 liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo.
- Ban chỉ đạo
- Trưởng ban
 
 - Ban GDPL trường
 
 
 - Ban GDPL tuyên truyền những điểm mới của các Luật
 
 
11
- Chỉ đạo tổ chức thực hiện “ Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11 theo quy định
- Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Các quy định pháp luật về minh bạch tài sản (kê khai tài sản);
- Thông tư số10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 quy định về BCV pháp luật và tuyên truyền pháp luật ;
- Nội dung PBGDPL trong Nhà trường của UBND thị xã quý IV, năm 2019
- Các văn bản QPPL mới ban hành và có hiệu lực trong tháng 11/2019 liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo.
- Ban GDPL trường
 
- Ban GDPL trường
 
 
 
- Ban GDPL trường triển khai
 
12 - Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;
- Luật An toàn thực phẩm;
- Nội dung PBGDPL trong Nhà trường của UBND thị xã quý IV, năm 2019;
- Các văn bản QPPL mới ban hành và có hiệu lực trong tháng 12/2019 liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo.
- Ban GDPL trường
 
 
 
 
 
- Ban GDPL trường triển khai
 
01+02 - Luật Người khuyết tật;
- Nội dung PBGDPL trong Nhà trường của UBND thị xã quý I, năm 2019;
- Các văn bản QPPL mới ban hành và có hiệu lực trong tháng 1, 2/2019 liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo.
- Sơ kết công tác PBGDPL năm học 2019 - 2020.
- Ban GDPL trường
- Ban GDPL trường
- Niêm yết
 
- Tuyên truyền
 
 
03
- Luật Bảo vệ môi trường;
- Luật An toàn, vệ sinh lao động;
- Nội dung PBGDPL trong Nhà trường của UBND thị xã quý I, năm 2019;
- Các văn bản QPPL mới ban hành và có hiệu lực trong tháng 3/2019 liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo.
- Ban GDPL trường
- Ban GDPL trường
- Ban GDPL trường
 
- Niêm yết
 
- Tuyên truyền
 
- Tuyên truyền
 
 
04
- Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi bổ sung);
- Luật Tiếp công dân;
- Nội dung PBGDPL trong Nhà trường của UBND thị xã quý II, năm 2019;
- Các văn bản QPPL mới ban hành và có hiệu lực trong tháng 4/2019 liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo.
- Ban GDPL trường
- Ban GDPL trường
- Ban GDPL trường
- Niêm yết
 
- Tuyên truyền
 
- Tuyên truyền
 
 
05
- Luật Hôn nhân và gia đình;
- Điều lệ nhà trường và các quy định về tuyển sinh các lớp đầu cấp;
- Văn bản QPPL trong lĩnh vực GD&ĐT về công tác thi, tuyển sinh năm  học 2019-2020.
- Nội dung PBGDPL trong Nhà trường của UBND thị xã quý II, năm 2019;
- Các văn bản QPPL mới ban hành và có hiệu lực trong tháng 5/2019 liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo.
- Tổ chức kiểm tra về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Tổng kết công tác PBGDPL năm học 2019 - 2020.
 
- Ban GDPL trường
 
- Ban GDPL trường
- Tuyên truyền
 
 
Báo cáo bằng văn bản và mail
 
 
 
 
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây