QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2022 - 2023

Chủ nhật - 23/10/2022 20:27
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2022 - 2023
TRƯỜNG TH&THCS KÝ NAM
BAN ĐẠI DIỆN PHHS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QC-BĐDPH                                             Kỳ Nam, ngày 21 tháng 10 năm 2022         

                                                                         QUY CHẾ
                                HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
                                                            NĂM HỌC 2022 - 2023

          Căn cứ vào Thông tư số 55/2011/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/11/2011 về việc ban hành điều lệ, Ban đại diện phụ huynh học sinh;
          Căn cứ vào điều kiện thực tế và chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022-2023 của trường TH&THCS Kỳ Nam;
          Được sự nhất trí của Ban giám hiệu nhà trường, Ban thường trực đại diện phụ huynh học sinh xây dựng Quy chế hoạt động của Ban năm học 2022-2023 như sau:
         
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
- Quy chế qui định về tổ chức, hoạt động ban đại diện CMHS bao gồm tổ chức, hoạt động, trách nhiệm quản lý của ban đại diện CMHS trường TH&THCS Kỳ Nam.
- Quy chế này áp dụng với ban đại diện CMHS lớp và các hội viên hội phụ huynh trường TH&THCS Kỳ Nam từ năm học 2022-2023.
Điều 2. Nguyên tắc và tổ chức ban đại diện CMHS
Ban đại diện CMHS được tổ chức trong mỗi năm học, do cha mẹ học sinh có học sinh đang học ở trường TH&THCS Kỳ Nam cử ra để phối hợp với nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
Điều 3. Tổ chức của ban đại diện cha mẹ học sinh
- Ban đại diện CMHS lớp gồm 2 thành viên, trong đó 1 trưởng ban và 1 phó ban
- Ban đại diện CMHS trường gồm 15 thành viên. Ban đại diện CMHS trường có 1 ban thường trực gồm: 01 trưởng ban; 01 phó ban và 01 thành viên khác (Do ban đại diện CMHS trường bầu)
- Nhiệm kỳ của Ban đại diện cha mẹ học sinh là một năm học. Các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh có thể thay đổi, bổ sung khi cần thiết theo đề nghị của trưởng ban. Việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường do toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường quyết định.
Điều 4. Nguyên tắc hoạt động của ban đại diện CMHS
Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận. Các nội dung thảo luận, thống nhất trong Ban đại diện cha mẹ học sinh được ghi trong biên bản cuộc họp.
Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của ban đại diện CMHS
( Thực hiện theo điều lệ ban hành kèm theo thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011)
Điều 6. Nhiệm vụ, quyền của trưởng ban, phó trưởng ban và các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường
1. Nhiệm vụ của trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh :
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động của cha mẹ học sinh, của Ban đại diện cha mẹ học sinh
- Phân công nhiệm vụ cho phó trưởng ban, các thành viên thường trực để thông qua tại cuộc họp toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;
- Chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;
- Tập hợp ý kiến của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, của cha mẹ học sinh để thống nhất với Hiệu trưởng các biện pháp giải quyết.
2. Quyền của trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:
- Chủ trì các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường (trừ cuộc họp cử trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường);
- Phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh;
- Định kỳ làm việc với Hiệu trưởng về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;
- Thu thập, đề nghị với nhà trường giải quyết các kiến nghị của cha mẹ học sinh về hoạt động giáo dục của nhà trường;
3. Nhiệm vụ, quyền của phó trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.
Phó trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường có nhiệm vụ giúp việc trưởng ban, thay mặt trưởng ban phụ trách một số công việc được phân công; chủ trì cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường nếu được trưởng ban uỷ quyền.
4. Nhiệm vụ của các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.
Các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường có nhiệm vụ thực hiện các công việc do Ban đại diện cha mẹ học sinh trường phân công.
Điều 7. Trách nhiệm và quyền của cha mẹ học sinh
( Thực hiện theo điều lệ ban hành kèm theo thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011)
Điều 8. Hoạt động của cha mẹ học sinh và Ban đại diện cha mẹ học sinh
1) Các cuộc họp của toàn thể cha mẹ học sinh:
- Trong năm học, tổ chức các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp khi có ít nhất 50% cha mẹ học sinh lớp yêu cầu;
- Việc tổ chức hay không tổ chức cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh trường do Ban đại diện cha mẹ học sinh trường quyết định.
2) Các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh:
- Ban đại diện cha mẹ học sinh trường họp thường kỳ theo chương trình hoạt động cả năm học và họp bất thường khi có ít nhất 50% số thành viên hoặc trưởng ban đề nghị.
Điều 9. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh
1) Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh:
- Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.
- Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện học sinh trường.
- Qui trình như sau:
+ Tại phiên họp trù bị đầu năm, BĐD CMHS trường thông qua dự kiến kế hoạch động của ban đại diện cha mẹ học sinh trên cơ sở kế hoạch giáo dục nhà trường trong năm học.
+ Xin ý kiến đóng góp của ban đại diện CMHS các lớp trong hội nghị phụ huynh học sinh đầu năm về việc trích nộp kinh phí hoạt động cho ban đại diện CMHS trường
+ Kinh phí trích hỗ trợ cho ban đại diện CMHS trường sẽ được thảo luận thống nhất trong hội nghị phụ huynh học sinh
2) Quản lý và sử dụng kinh phí của Ban đại điện cha mẹ học sinh:
- Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất ý kiến;
- Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với Hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.
- Kinh phí của BĐD CMHS được sử dụng để chi cho các nội dung sau:
+ Chi cho hoạt động của BĐD CM HS
+ Tổ chức Hội nghị BĐD CMHS toàn trường, Hội nghị CMHS lớp.
+ Khen thưởng cho tập thể lớp, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua, cho cả năm học.
+ Động viên học sinh tham gia kỳ thi, các hoạt động khác trong năm học, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó…
+ Các hoạt động của ban đại diện CMHS: Chúc mừng CBGVNV vào các ngày lễ tết; có các thành tích trong năm học ... Thăm hỏi CBGVNV nếu có ốm đau, hoạn nạn.
3) Nguyên tắc việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh:
( Thực hiện theo điều lệ ban hành kèm theo thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011)
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Quy chế này được áp dụng cho hoạt động của ban đại diện CMHS trường TH&THCS Kỳ Nam từ năm học 2022-2023. Hằng năm, tùy điều kiện hoàn cảnh cụ thể, có thể bổ sung Quy chế để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế, nhưng không được trái với Điều lệ Ban ĐDCMHS được ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 /11 /2011của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
2. Ban đại diện CMHS và cha mẹ học sinh các lớp có nhiệm vụ thực hiện theo quy chế này
3. Những ý kiến đóng góp cho Quy chế sẽ được Ban ĐDCMHS trường ghi nhận và chọn lọc bổ sung để Quy chế được hoàn chỉnh hơn.
4. Chỉ có Ban ĐDCMHS trường TH&THCS Kỳ Nam từng năm học mới được bàn bạc, bổ sung, điều chỉnh, thay đổi Quy chế này.
Quy chế được đăng trên trang Website của trường TH&THCS Kỳ Nam tại địa chỉ: http://th-thcskynam.thixakyanh.edu.vn/ và được in, phô tô đến tận ban đại diện CMHS các lớp.
 
T/M. BGH NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG
Trần Xuân Đạt
ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
            TRƯỞNG BAN
          Lương Thị Ánh Tuyết 

Tác giả bài viết: BGH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  VIDEOS

 ALBUM ẢNH

  Liên kết website

 THỐNG KÊ

  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay1,275
  • Tháng hiện tại5,514
  • Tổng lượt truy cập1,005,275
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây