Kế hoạch công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2019

Thứ ba - 05/11/2019 07:17
UBND XÃ KỲ NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO PCGD-XMC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    Số: …../KH-BCĐ
                   Kỳ Nam, ngày   tháng 10 năm 2019
 
KẾ HOẠCH
Công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2019
 
Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP, ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGD ĐT, ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
Thực hiện kế hoạch số: 01/KH-BCĐPCGD-XMC ngày 13/04/2019 của Ủy ban nhân dân Thị xã Kỳ Anh về việc thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019;
          Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xã Kỳ Nam xây dựng kế hoạch về công tác Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ (PCGD -XMC ) năm 2019 như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
- Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi (PCGD MN5T) nhằm củng cố, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.
- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học theo điều lệ trường mầm non; củng cố và nâng cao chất lượng PCGDMN5T.
- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, củng cố đội ngũ giáo viên tiểu học, với mục tiêu nâng cao chất lượng PCGD tiểu học.
-  Củng cố chất lượng PCGD trung học cơ sở (THCS), thực hiện phổ cập THCS đúng độ tuổi, tạo cơ sở vững chắc cho công tác phổ cập bậc trung học.
- Tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả phổ cập bậc trung học (theo tiêu chuẩn của Tỉnh), từng bước tiến tới tiêu chuẩn phổ cập bậc trung học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác xóa mù chữ.
- Tăng cường điều tra nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn; tập hợp các nguồn lực để tổ chức các hoạt động tại TT HTCĐ nhằm tạo điều kiện thuận lợi phục vụ cho nhu cầu tìm hiểu, học tập của người dân ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, học tập suốt đời góp phần nâng cao trình độ dân trí của địa phương.
- Củng cố, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục mầm non (MN) cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học (TH), phổ cập giáo dục trung học cơ sở (THCS), Xóa mù chữ (XMC); từng bước nâng cao chất lượng giáo dục MN, TH, THCS đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn hiện nay.
 
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Kế hoạch chung.
a. Điều tra
- Điều tra, rà soát và cập nhật đối tượng từ 0 đến còn sống trên địa bàn xã. Cập nhật đầy đủ các đối tượng trong một hộ, cập nhật đúng tình trạng cư trú, sắp sếp theo thứ tự hộ liền kề.
b. Hồ sơ
- Thực hiện hồ sơ Phổ cập đủ nội dung, đủ loại, đúng mẫu, sạch, dễ rà soát và kiểm tra.
- Lưu trữ hồ sơ cẩn thận, khoa học, dễ tra cứu và khai thác, thống kê, báo cáo
- Thực hiện thống kê báo cáo đúng qui định.
c. Duy trì sỉ số
- Hạn chế đối tượng Phổ cập lưu ban, bỏ học.
- Lên kế hoạch và thực hiện vận động đối tượng Phổ cập bỏ học trở lại lớp.
- Vận động học sinh đi học nghề hệ trung cấp.
2. Củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xóa mù chữ.
a. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi
- Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non đảm bảo 100% giáo viên dạy lớp 5 tuổi đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo.
- Đảm bảo có đủ phòng học theo quy định cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi; tích cực huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng phòng học cho các lớp mầm non dưới 5 tuổi.
- Đảm bảo đủ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho lớp mẫu giáo 5 tuổi; từng bước mua sắm trang bị cho các lớp mầm non dưới 5 tuổi.
- Duy trì tỉ lệ huy động trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 100%; riêng trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%; nâng cao tỉ lệ trẻ đi học chuyên cần ở các độ tuổi.
- Duy trì tỉ lệ trẻ được học 2 buổi/ngày theo chương trình giáo dục mầm non mới đạt 100%.
- Duy trì tỉ lệ trẻ 5 tuổi được ăn bán trú đạt 100%.
- Duy trì tỉ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100%.
- Giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng, thể nhẹ cân (cân nặng theo tuổi) và thấp còi (chiều cao theo tuổi) dưới 2%.
b. Phổ cập giáo dục tiểu học.
- Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1.
- Duy trì trẻ đi học tiểu học (từ 6 đến 10 tuổi) 100%.
- Duy trì tỉ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.
- Phấn đấu tỉ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày đạt 100%.
- Rà soát lại số lớp, số giáo viên đảm bảo tỉ lệ giáo viên/lớp theo quy định.
- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học (phòng học bộ môn, phòng ăn, phòng nghỉ của học sinh) và giáo viên cho các trường có điều kiện.
c. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở
- Huy động học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt tỉ lệ đạt 100%.
- Duy trì tỉ lệ học sinh từ 11 đến 14 tuổi đang học trung học cơ sở đạt 98%.
- Duy trì tỉ lệ thanh niên, thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt 98%.
- Duy trì tỉ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt trên 95%.
- Duy trì tỉ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào trung học phổ thông đạt 85%.
d . Xóa mù chữ
Duy trì vững chắc tiêu chuẩn Xóa mù chữ đạt chuẩn mức độ 2; trên 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 60 đạt chuẩn biết chữ mức độ 2, có ít nhất 98% số người trong độ tuổi từ 15 đến 35 đạt chuẩn biết chữ mức độ 2.
Chỉ tiêu thực hiện:
Theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP, ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT, ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xã  Kỳ Nam  phấn đấu được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trong đó:
- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm Non cho trẻ 5 tuổi;
- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3;
- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ 3;
- Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.
3. Thực hiện tốt các điều kiện để nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học
- Bố trí đủ giáo viên trong biên chế đã được giao đảm bảo về năng lực, trình độ chuyên môn, đủ theo định mức cho các lớp mầm non 5 tuổi. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục mầm non để đáp ứng yêu cầu phổ cập và thực hiện đổi  mới giáo dục, đặc biệt là các đối tượng mới được tuyển dụng.
- Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, đảm bảo 100% giáo viên đạt trình độ đào tạo, đủ giáo viên chuyên trách dạy các môn Âm nhạc, M‎ỹ thuật, Thể dục, Ngoại ngữ.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả giờ lên lớp của giáo viên; tổ chức tốt các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường, động viên, khuyến khích tạo niềm tin và động cơ học tập cho học sinh.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn, kiểm tra việc thực hiện các quy định và văn bản hướng dẫn về kiểm tra, đánh giá, xếp loại học lực, hạnh kiểm; xử lý các trường hợp vi phạm các quy định trong thi cử, kiểm tra, đánh giá; sử dụng có hiệu quả đồ dùng, trang thiết bị dạy học được trang bị dạy học được trang bị.
- Xây dựng môi trường trong và ngoải lớp học đảm bảo với môi trường giáo dục của cấp học, bậc học.
- Tăng cường chỉ đạo đổi mới chương trình, phương pháp giáo dục mầm non mới ở 100% nhóm, lớp.
- Thực hiện đầy đủ nội dung của chương trình giáo dục phổ thông. Dựa trên chuẩn của chương trình phổ thông, xây dựng các chương trình môn học hay chủ đề tự chọn phù hợp với nhu cầu và điều kiện tỏ chức giáo dục của nhà trường và địa phương.
- Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục đạo đức trong và ngoài nhà trường cho học sinh. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên về các hình thức và đổi mới phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh.
- Ứng dụng công nghệ thông tin quản lí phổ cập giáo dục.
+ Tin học hóa hệ thống quản lý giáo dục: trang bị máy tính, tổ chức tập huấn, chuyên đề, bồi dưỡng cán bộ và nhân viên sử dụng tốt các phần mềm hỗ trợ quản lý giáo dục, phần mềm quản lý phổ cập giáo dục, chống mù chữ.
- Thường xuyên nhật dữ liệu, khai thác có hiệu quả phần mềm quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt hiêụ quả cao nhất.
4. Tiếp tục phát triển mạng lưới trường, lớp và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.
- Tiếp tục đề nghị tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục, kiểm tra đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học.
- Củng cố, tăng cường cơ sở vật chất, đồ chơi ngoài trời, thiết bị dạy học các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, theo các tiêu chí trường chuẩn quốc gia, ưu tiên xây dựng bếp ăn, nhà vệ sinh, phòng chức năng, thư viện, phòng đồ dùng thiết bị dạy học đảm bảo các điều kiện cho trẻ ăn bán trú tại trường.
5. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phổ cập các cấp
- Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc kịp thời khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế về công tác phổ cập các bậc học đơn vị.
- Ban chỉ đạo duy trì quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên cụ thể, chi tiết, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, kịp thời chỉ ra các khó khăn, vướng mắc cụ thể trong công tác phổ cập giáo dục, nguyên nhân và đề xuất các biện pháp khắc phục.
- Tăng cường công tác tuyên truyền về công tác phổ cập giáo dục các bậc học.
6. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục.
- Làm tốt công tác tuyên truyền nhằm tiếp tục tạo sự đồng thuận, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, địa phương, gia đình và cộng đồng về sự nghiệp giáo dục.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai việc thu, chi các khoản đóng góp, cho tặng của tập thể và cá nhân cho cơ sở giáo dục, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích và có hiệu quả.
- Phát huy vai trò Hội khuyến học, dòng họ và gia đình hiếu học, tích cực động viên định hướng, tạo điều kiện tốt nhất để mọi người được học và học được.
- Tiếp tục thực hiện công tác xóa mù chữ, sau xóa mù chữ cho người trong độ tuổi lao động. Phát huy vai trò của các trung tâm học tập cộng đồng để mọi người dân được trang bị thêm kiến thức và học tập suốt đời. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ủy ban nhân dân xã Kỳ Nam
- Kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập xã. Xây dựng quy chế và chương trình hoạt động cụ thể của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phổ cập giáo dục các cấp.
- Tạo điều kiện xây dựng cơ sở vật chất đủ điều kiện dạy và học cho các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở làm cơ sở để hướng xây dựng trường TH&THCS đạt chuẩn quốc gia;
- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phổ cập của xã.
- Xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục của địa phương năm 2019, trong đó có chỉ tiêu phấn đấu đạt chuẩn vững chắc giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 và xóa mù chữ đạt mức độ 2.
- Thường xuyên rà soát hồ sơ theo dõi phổ cập giáo dục của xã đảm bảo tính đầy đủ, chính xác thống nhất về thông tin giữa các loại hồ sơ: Phiếu điều tra, sổ theo dõi phổ cập giáo dục, sổ đăng bộ vá các hồ sơ phổ cập giáo dục khác. Bổ sung sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến, học sinh hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, tiểu học và học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở của xã, cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời.
- Huy động mọi người trong độ tuổi đi học; phải có biện pháp huy động, duy trì sĩ số đảm bảo phát huy thành quả phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
- Thành lập bổ sung thành viên BCĐ PCGD-XMC xã  Kỳ Nam năm 2019 khi có thay đổi nhân sự.
- Phân công tổ nghiệp vụ Phổ cập (Hiệu trưởng Trường TH&THCS Kỳ Nam,  Hiệu trưởng Trường Mầm non Kỳ Nam, giáo viên phổ cập MN-TH, giáo viên phổ cập THCS-THPT).
- Phân công tổ vận động  điều tra gồm (GVPC, GV.TTHTCĐ - ĐTN - HND - HPN - HCCB - HCTĐ -BDS và các trưởng xóm):
- Chịu trách nhiệm vận động học sinh bỏ học ra lớp, tư vấn nghề cho học sinh.
- Điều tra bổ sung đối tượng PCGD-CMC.
- Vận động các nguồn lực tài trợ tiếp sức cho học sinh đến trường.
- Các  đoàn thể xã xây dựng kế hoạch phổ cập phân công các đoàn thể xóm hổ trợ cho công tác PCGD-CMC.
- Tổ an ninh trật tự và TTVH (công an và TTVH):
- Công an xã chịu trách nhiệm bảo vệ ANTT trong trường học, địa phương.
- TTVH chịu trách nhiệm tuyên truyền cổ động, điểm tin về PCGD-CMC, PCGDMNTNT.
2. Các nhà trường.
- Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở phối hợp với xã trong việc thực hiện công tác phổ cập tại địa phương.
- Phát huy vai trò gương mẫu và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá cho phù hợp với đối tượng học sinh, nâng cao chất lượng dạy học nhằm củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục các bậc học đã đạt được.
- Phân công giáo viên điều tra, rà soát cập nhật phiếu điều tra vào phần mềm phổ cập giáo dục - chống mù chữ và sổ phổ cập giáo dục; hồ sơ phổ cập giáo dục phải được bảo quản cẩn thận và cập nhật số liệu thường xuyên; đồng chí Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về số liệu trong hồ sơ phổ cập giáo dục.
- Phân công cán bộ phụ trách và quản lý phần mềm phổ cập giáo dục - chống mù chữ, thường xuyên cập nhật, khai thác phần mềm có hiệu quả.
- Huy động và duy trì sĩ số học sinh các cấp bằng nhiều biện pháp: tuyên truyền, vận động số học sinh bỏ học hoặc đi học không đều ra lớp đầy đủ.
- Chịu trách nhiệm hoàn thành hồ sơ chuyên môn PCGD-CMC của xã, hoàn thành hồ sơ chuyên môn PCGDMNT5T .
- Triển khai quán triệt nhiệm vụ PCGD-XMC và Nghị định 20/2014/NĐ-CP  trong toàn bộ đội ngũ giáo viên.
- Tham mưu cấp uỷ, UBND xã ban hành các chủ trương nghị quyết chỉ thị về công tác PCGD-XMC, Tham mưu Ban chỉ đạo PCGD-XMC các giải pháp trong công tác PCGD-XMC ở địa phương.
- Điều tra hộ gia đình, cập nhật số liệu phổ cập, lập kế hoạch  PCGD-XMC tham mưu cho BCĐ xã.
- Hoàn thành chương trình năm học.
- Cập nhật trình độ văn hoá của đối tượng phổ cập.
- Cập nhật học sinh bỏ học, hoàn thành các biểu  mẫu thống kê PCGD-XMC, PCGDMNT5T.
IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN:
* Tháng 1
- Điều tra rà soát đối tượng Phổ cập và cập nhật vào hồ sơ Phổ cập.
- Rà soát học lực, hạnh kiểm đối tượng Phổ cập và đề ra kế hoạch vận động, phân luồng học sinh.
- Duy trì sỉ số học sinh, chống bỏ học.
* Tháng 2
- Điều tra rà soát đối tượng Phổ cập và cập nhật vào hồ sơ Phổ cập.
- Thực hiện hồ sơ PCGD.
- Tiếp tục điều tra rà soát đối tượng Phổ cập và cập nhật vào hồ sơ Phổ cập.
- Thực hiện kế hoạch vận động học sinh bỏ học sau tết vào học lại (nếu có)
* Tháng 3, 4
- Điều tra rà soát đối tượng Phổ cập và cập nhật vào hồ sơ Phổ cập.
- Thực hiện và hoàn thành hồ sơ PCGDMNTNT
- Tự kiểm tra hồ sơ PCGDMNTNT
* Tháng 5, 6
- Điều tra rà soát đối tượng Phổ cập và cập nhật vào hồ sơ Phổ cập.
- Cập nhật tốt nghiệp cho bộ hồ sơ Phổ cập.
- Triển khai và thực hiện kế hoạch công tác hè
* Tháng 7
- Điều tra rà soát đối tượng Phổ cập và cập nhật vào hồ sơ Phổ cập.
- Thực hiện kế hoạch công tác hè.
- Tư vấn nghề cho đối tượng tốt nghiệp THCS.
- Rà soát hồ sơ PCGDMNTNT.
* Tháng 8
- Điều tra rà soát đối tượng Phổ cập và cập nhật vào hồ sơ Phổ cập.
- Huy động đối tượng PCGD-XMC ra lớp.
- Tư vấn nghề cho đối tượng tốt nghiệp THCS.
* Tháng 9
- Điều tra rà soát đối tượng Phổ cập và cập nhật vào hồ sơ Phổ cập.
- Huy động đối tượng PCGD-XMC ra lớp.
- Điều tra trình độ, xử lí số liệu, cập nhật thông tin Phổ cập và hoàn thành biểu mẫu thống kê.
- Hoàn thiện các loại hồ sơ, tự kiểm tra.
* Tháng 10
- Cập nhật thông tin cho đối tượng PCGD-XMC vào hệ thống phần mềm.
- Tự đánh giá đơn vị xã
- Lập tờ trình đề nghị UBND Thị xã kiểm tra công nhận kết quả phổ cập.
* Tháng 11,12
- Tiếp tục hoàn thiện các loại hồ sơ đón các đoàn kiểm tra PCGD - XMC.
Trên đây là Kế hoach thực hiện Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019 của Ban chỉ đạo phổ cập, xóa mù chữ xã Kỳ Nam, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Ban chỉ đạo PCGD, XMC xã;
- Các trường MN, TH&THCS;
- Các đ/c trưởng xóm;
- Lưu: VT.
TM. BAN PHỔ CẬP GD, XMC
PHÓ BAN TRỰCQ. HIỆU TRƯỞNG TH&THCS
Trần Xuân Đạt

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây