QĐ về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học Năm học 2019 - 2020

Thứ sáu - 08/11/2019 08:10
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ KỲ ANH
TRƯỜNG TH&THCS KỲ NAM
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:      /QĐ-KTNBKN Kỳ Nam, ngày     tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học
Năm học 2019 - 2020


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH&THCS KỲ NAM
         
Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 23/03/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ vào Kế hoạch số 63/KH-PGDĐT ngày 11/9/2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Kỳ Anh về Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2019 - 2020;
  Căn cứ vào Kế hoạch số 22/KHGD-THCSKN ngày 24/9/2019 về việc triển khai nhiệm vụ giáo dục năm học 2019 - 2020 của trường TH&THCS Kỳ Nam;
Xét nhu cầu công việc, năng lực công tác của công chức, viên chức,

QUYẾT ĐỊNH:
 Điều 1. Thành lập Ban Kiểm tra nội bộ (KTNB) trường TH&THCS Kỳ Nam năm học 2019 - 2020, gồm các ông, bà có tên sau đây:
1. Ông Trần Xuân Đạt, Q. Hiệu trưởng - Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Viết Lộc, Phó hiệu trưởng - Phó ban;
3. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa, CTCĐ, TKHĐ, TTCM - Thành viên;
4. Ông Nguyễn Mạnh Tiến, TTND, TTCM - Thành viên;
5. Bà Phạm Thị Hồng Minh, TTCM – Thành viên;
6. Ông Nguyễn Tiến Quỳnh, TTCM – Thành viên;
7. Ông Trần Hữu Phước, TPT Đội – Thành viên
8. Bà Trần Mỹ Ngọc, Kế toán - Thành viên;
Điều 2. Ban KTNB có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019 - 2020 đảm bảo đúng quy định.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí ban hành.
Các tổ, bộ phận chuyên môn và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 
Nơi nhận:       
- Phòng GD&ĐT TX (để b/c);
- Hiệu trưởng; PHT;
- Tổ chuyên môn, Tổ VP;
- Thành viên Ban KTNB;
- Trang website nhà trường;
- Lưu: VT, Hồ sơ KTNB.
Q. HIỆU TRƯỞNG
Trần Xuân Đạt 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây