KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NĂM HỌC 2021 - 2022

Thứ tư - 13/04/2022 14:13
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ KỲ ANH
TRƯỜNG TH& THCS KỲ NAM
         
           Số:     /KH- TV-TH&THCS
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                  Kỳ Nam, ngày 08 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
NĂM HỌC 2021 - 2022
          Căn cứ quyết định số 01/2013/Bộ GDĐT ngày 02 /01/2003 của Bộ GD - ĐT về việc ban hành quy chế tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông;
          Căn cứ công văn số 11185/GHTH ngày 17/12/2004 của Bộ giáo dục đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn TV trường phổ thông;
          Căn cứ Kế hoạch số 408/KH-PGDĐT ngày 01/10/2021 của Phòng GD-ĐT thị xã về Kế hoạch đọc sách năm học 2021-2022;
          Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021- 2022 của trường TH&THCS Kỳ Nam;
Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu và tình hình thực tế, thư viện Trường TH&THCS Kỳ Nam  xây dựng kế hoạch hoạt động năm  học 2021 - 2022 như sau:
PHẦN I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH TÌNH
 1. Năm học 2021 - 2022 có:
 1. Về đội ngũ:
Hiện có 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đó:
          + BGH: 3 người
          + Nhân viên thư viện: 1 người
         + Giáo viên: 23
 1. Về học sinh
Tổng số học sinh: 411 em
Số lớp học: 15  lớp. Trong đó chia ra
Khối 1:  2 lớp – 65 học sinh
Khối 2:  2 lớp- 44 học sinh
Khối 3:  2  lớp- 55 học sinh
Khối 4:  2  lớp- 63 học sinh
Khối 5:  2 lớp- 43 học sinh
Khối 6:  2 lớp-51 học sinh
Khối 7:  1 lớp-40 học sinh
Khối 8: 1 lớp-31 học sinh
Khối 9:  1 lớp- 19 học sinh
 1. Thuận lợi:
- Phòng Thư viện được cải tạo, đảm bảo diện tích, khang trang thoáng mát.
- Được dự án ZHI- SHANFOUNDATION tài trợ về sách, kệ trưng bày vừa tầm với học sinh.
- Có phòng đọc cho học sinh
- Có đầy đủ các loại, sách, báo, tạp chí tài liệu tham khảo được bổ sung, mua sắm hàng năm.
- Có đầy đủ các loại hồ sơ đã quy định, lưu trữ cận thận.
 1. Khó khăn:
-  Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên thời gian dành cho hoạt động đọc sách hạn chế. Không có tiết đọc sách trong thời khóa biểu nên hiệu quả đọc sách chưa cao.
- Do nguồn kinh phí hạn hẹp nên việc bổ sung sách hằng năm còn hạn chế nên việc  đáp ứng nhu cầu sách cho học sinh đọc chưa phong phú.
PHẦN II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
 1. NHIỆM VỤ CHUNG
- Xây dựng hệ thống Thư viện có điều kiện cơ bản; cơ sở vật chất, kế hoạch tổ chức hoạt động .
- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên về vị trí, vai trò tác dụng của Thư viện trong giảng dạy, học tập, giáo dục toàn diện và nâng cao năng lực chỉ đạo, tổ chức quản lý Thư viện cho cán bộ Thư viện.
- Quản lý và tổ chức hoạt động Thư viện khoa học hiệu quả, cung ứng kịp thời các loại tài liệu của Thư viện cho học sinh, giáo viên.
- Thu hút giáo viên, học sinh tham gia các hoạt động Thư viện bằng cách các hình thức sinh động phù hợp như:
- Giới thiệu sách mới.
- Chia sẻ sách theo chủ đề vào các ngày lễ trong năm.
- Ngày hội đọc sách
- Hưởng ứng ngày sách Việt Nam
 1. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 1. Công tác chỉ đạo và quản lý Thư viện
- Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 - 2022 theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và dự án ZHI- SHANFOUNDATION
- Nâng cao nhận thức, năng lực chỉ đạo, tổ chức quản lý Thư viện trường học của cán bộ Thư viện, sắp xếp, bố trí và quản lý Thư viện một cách khoa học.
- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác hoạt động Thư viện có hiệu quả.
- Thành lập tổ cộng tác viên Thư viện học sinh từ khối 2 trở lên.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động Thư viện.
- Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và điều chỉnh kế hoạch hoạt động thư viện.
- Huy động và sử dụng nguồn kinh phí ngân sách quỹ Thư viện theo đúng nguyên tắc quy định.
- Cán bộ Thư viện: Thực hiện nghiêm túc các quy định quy trình về nghiệp vụ Thư viện, quản lý và bảo quản tốt vốn tài liệu, tài sản của Thư viện đảm bảo nội quy, quy định mượn, trả sách.
+ Mua sắm bổ sung các loại sách, báo tạp chí
+ Mua mới  các loại sách lớp 1,2,6 giáo viên và học sinh
 1. Sách:
+ Đặt đủ các loại báo, tạp chí như đã quy định
+ Sách giáo khoa đảm bảo các em có đủ 100% học sinh đủ sách giáo khoa
 1. Báo, tạp chí
Đặt đủ các loại báo:, Giáo dục thời đại, báo lao động, báo Hà Tĩnh, báo nhân dân, báo dân trí,....
- Đảm bảo đủ số lượng sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo.
- Ưu tiên xây dựng tủ sách dùng chung cho học sinh nghèo, học sinh con diện chính sách, mượn sách...
- Cán bộ Thư viện căn cứ vào tình hình thực tế của Thư viện để lập kế hoạch mua sắm và bổ sung kho sách.
 1. Tổ chức chỉ đạo hoạt động Thư viện
- Cán bộ Thư viện có nhiệm vụ phục vụ tất cả các cán bộ, giáo viên, hoạc sinh trong Nhà trường ngay từ đầu năm học phải xây dựng kế hoạch hoạt động Thư viện phù hợp với mục tiêu đào tạo, nhiệm vụ năm học chương trình dạy học theo chủ đề, chủ điểm học tập của từng khối lớp và tâm lý lứa tuổi của học sinh.
- Tổ chức hiệu quả hoạt động của tổ chức công tác viên Thư viện.
- Chú trọng và xây dựng tổ chức tốt mạng lưới công tác viên giáo viên, học sinh, kết hợp chặt cẽ với các đoàn thể trong Nhà trường và hội cha mẹ học sinh nhằm huy động nguồn lực xây dựng và tổ chức các hoạt động Thư viện.
- Có lịch cụ thể phục vụ hoạt động, đọc sách, chia sẻ sách, mượn sách của giáo viên, học sinh .
-Tăng cường phát huy hình thức cho mượn sách theo lớp.
- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách cho giáo viên, học sinh, vận động, hướng dẫn giáo viên, học sinh và làm theo sách bằng nhiều hình thức.
Chỉ tiêu:
+ Số lượng cán bộ giáo viên đến Thư viện 100%
+ Số lượng cán bộ giáo viên mượn Thư viện 100%
+ Số lượng cán bộ học sinh đến Thư viện 100%
+ Tổ chức ngày hội đọc sách học sinh toàn trường
+ Củng cố và phát huy mô hình Thư viện thân thiện.
 1. Công tác nghiệp vụ
- Hồ sơ số sách: Trong thư viện đảm bảo đầy đủ hồ sơ sách: Sổ đăng ký tổng quát, nghiệp vụ cá biệt, sổ đăng ký sách giáo khoa, tham khảo thiếu nhi, sổ mượn sách giáo viên, học sinh, sổ thống kê bạn đọc.
- Bảo quán: Kiểm kê theo từng năm, thường xuyên thanh lọc tài liệu đã lạc hậu cũ nát ra khỏi Thư viện, bổ sung tài liệu cần thiết để phục vụ trong công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.
- Sắp xếp sách khoa học, đúng quy trình tiện cho việc phục vụ và bảo quản.
- Xử lý nghiệp vụ: Sách, báo, tạp chí, cập nhật kịp thời các tài liệu mới nhập về kho.
 1. Đối với cán bộ Thư viện
- Có đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách quản lý Thư viện theo đúng quy định, thực hiện đầy đủ và đúng quy trình các khâu kỹ thuật và nghiệp vụ Thư viện mỗi khi nhập và xuất khỏi Thư viện.
- Bố trí sắp xếp kho sách khoa học, hợp lý, bảo quản Thư viện chặt chẽ.
- Tổ chức phục vụ bạn đọc nhanh chóng thuận lợi, phù hợp với nhu cầu, điều kiện của giáo viên, học sinh.
- Thái độ phục vụ vui vẽ gần gũi tận tình với giáo viên và học sinh.
- Tuyên truyền giới thiệu sách
- Tổ chức các hoạt động phát huy hiệu quả của Thư viện trong giảng dạy về học tập của giáo viên, học sinh.
- Cuối kỳ làm báo cáo gửi nộp dự án ZHI- SHANFOUNDATION
- Có hình thức khích lệ việc đọc sách của học sinh
- Chủ động tự học, tự bồi dưỡng và tham gia các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ Thư viện.
 
      DUYỆT CỦA BGH      Trần Xuân Đạt
      CÁN BỘ THƯ VIỆN


              Cao Thị Hạnh

Tác giả bài viết: Cao Thị Hạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây