KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN Năm học 2019 - 2020

Thứ ba - 05/11/2019 07:26
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ KỲ ANH
TRƯỜNG TH&THCS KỲ NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
Năm học 2019 - 2020

Căn cứ vào hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của Ngành, căn cứ vào tình hình thực tiễn và điều kiện của đơn vị; Bộ phận THCS của trường TH&THCS Kỳ Nam tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn chủ yếu sau:

A. NHIỆM VỤ CHUNG:
Năm học 2018 - 2019 tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý, Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục đúng độ tuổi; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo có đạo đức tư cách tốt, có trình độ trên chuẩn, có kỹ năng, nghiệp vụ tốt; tăng cường bồi dưỡng học sinh khá giỏi và phụ đạo học sinh yếu, kiên quyết không để học sinh ngồi nhầm lớp.
                  
Mục tiêu phấn đấu trong năm học 2019 - 2020:

- Bộ phận THCS đạt lao động tiên tiến cấp Thị.
- Tổ chuyên môn tiên tiến xuất sắc: 1
- Tổ chuyên môn tiên tiến: 1
  - CSTĐ cấp cơ sở: 3 đ/c
 - Giáo viên giỏi cấp Tỉnh: 01 đ/c (Bảo lưu)
 - Giáo viên giỏi cấp Thị: 03 đ/c
 - Học sinh giỏi Thị các môn văn hóa: 10 giải
 - Học sinh  giỏi Thể thao và điền kinh: 15 giải
 - SKKN đạt cấp Tỉnh: 01 đề tài
 - SKKN đạt cấp Thị: 05 đề tài
 - Nghiên cứu KHKT: 1 sản phẩm


1. Đặc điểm tình hình:

   * Tổng số học sinh của bộ phận: 118 em, chia làm 04 lớp
Trong đó: Khối 6: 31 em;    Khối 7: 20 em;   Khối 8: 33 em;     Khối 9:  34 em.
* Đội ngũ cán bộ giáo viên:
- Tổng số CBGV: 15
Trong đó:
      Hiệu trưởng: 01đ/c; GV đứng lớp: 10 đ/c; Hành chính: 04 đ/c.
Trình độ đào tạo:        ĐHSP: 11 đ/c; CĐSP: 02 đ/c; Trung cấp: 02 đ/c; Đảng viên: 10 đ/c
2. Những thuận lợi và khó khăn:
2.1.Thuận lợi:
- Hầu hết là giáo viên trẻ, khoẻ, được đào tạo cơ bản và nhiệt tình trong công tác giảng dạy. Đa số học sinh chăm học, ngoan và có sức khoẻ tốt.
- CSVC được củng cố, chất lượng giáo dục toàn diện trong những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực rõ nét.
2.2. Khó khăn:
- Đội ngũ trẻ nên còn thiếu kinh nghiệm. Có 1 số đồng chí còn chưa thật nhiệt tình trong công việc.
- Một số giáo viên Huyện ngoài thường xuyên đi về nên sẽ có ảnh hưởng đến thời gian, sức khoẻ để giảng dạy.
- Đa số là giáo viên ngoài huyện, ngoài xã nên hàng năm có sự thuyên chuyển, đội ngũ thường xuyên biến động.
- Đời sống nhân dân đa số còn có nhiều khó khăn. 

B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ:

I. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG:

       - Với mục tiêu 100% cán bộ giáo viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; không có cán bộ, giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo; không có cán bộ, giáo viên bị vi phạm kỉ luật;  không có học sinh cá biệt.
* Biện pháp:
- Tiếp tục xây dựng các tiêu chí, chứng cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, tổ chức học tập và quán triệt thực hiện  Điều lệ Trường THCS .
- Coi trọng công tác xây dựng đội ngũ, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt nếp sống gia đình văn hoá, nêu những tấm gương sáng, tuyên truyền đầy đủ những thông tin thời sự của Đảng, nhà nước, của ngành; đảm bảo chế độ quy định trong trường học.
- Thực hiện  tốt Chỉ thị thị số 06- CT/TW của Bộ chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” toàn thể CBGV, CNV nhà trường và các em học sinh phải nghiêm túc học tập và tự nguyện  làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng nhà trường văn minh, gắn cuộc vận động với việc thực hiện dân chủ hoá trường học và việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí của công, tài sản công.
 - Thực hiện chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về “Chống  tiêu cực trong thi cử và  khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục” tiếp tục triển khai cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” mở rộng với 4 nội dung bằng nhiều hình thức gắn liền với các hoạt động của nhà trường, tổ chức “dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật, lên lớp thật, danh hiệu thật”, tổ chức ký cam kết thực hiện cuộc vận động giữa gia đình học sinh với giáo viên trong hội nghị phụ huynh vào đầu năm học, giữa giáo viên với hiệu trưởng vào Hội nghị Công chức - Viên chức đầu năm học.

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN :

 1. Thực hiện chương trình dạy học một cách nghiêm túc:
  - Soạn bài, giảng dạy theo đúng chương trình và thời khoá biểu đã quy định
  - Bám sát mục tiêu và nội dung giảm tải và theo đúng tinh thần đổi mới.
  - Rà soát, lập kế hoạch dạy học cho cả năm học, từng kỳ, từng tháng, từng tuần, từng ngày.

    2. Soạn giảng - làm hồ sơ đầy đủ, kịp thời, có chất lượng:
  - Soạn giảng theo hướng dẫn thực hiện điều chỉnh các nội dung dạy học của Bộ GD&ĐT.
  - 100% giáo viên lên lớp có đầy đủ hồ sơ giảng dạy đúng quy định.
  - Phải soạn bài ít nhất là trước 2 ngày và có thể nhiều nhất là 1 tuần trước khi lên lớp theo đúng chương trình và Thời khoá biểu, đảm bảo nội quy, quy chế chuyên môn và theo đúng tinh thần đổi mới, khuyến khích GV sử dụng giáo án soạn trên máy vi tính, giáo án điện tử.
- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, tự kiểm tra hồ sơ để nâng cao chất lượng hồ sơ.
- Phấn đấu để có:  80% hồ sơ xếp loại tốt;  20% xếp loại khá.
- Đối với những nội dung khó hoặc còn gặp những vướng mắc cần phải có sự thoả thuận, bàn bạc trong tổ để có sự thống nhất nội dung và phương pháp soạn giảng.
  - Tích cực vận dụng phương pháp dạy học mới vào soạn giảng theo hướng tích cực hoá hoạt động của học sinh .
  - Thường xuyên có ý thức trong việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, ghi chép cập nhật theo đúng chức năng của mỗi loại hồ sơ.

   3. Giảng dạy nghiêm túc, hiệu quả, đổi mới; tích cực thăm lớp, dự giờ, rút kinh nghiệm.

  - Dạy đúng và đủ theo chương trình và thời khoá biểu đã quy định.
  - Thực hiện tốt việc tổ chức dạy học theo PPCT. Ngoài ra còn tổ chức dạy phụ đạo vào các buổi chiều 3 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh cho tất cả các khối lớp.
  - Tích cực vận dụng phương pháp dạy -  học tích cực vào giảng dạy. Lấy hoạt động của học sinh làm hoạt động chủ đạo với sự hỗ trợ đúng mực của TBDH và sự chỉ đạo, hướng dẫn của giáo viên; truyền đạt có trọng tâm nhưng đồng thời phải có mở rộng, chuyên sâu dành cho các đối tượng HS  khác nhau.
  -  Thao giảng đảm bảo thường xuyên, đảm bảo số lượng và chất lượng, mỗi kỳ 1 tiết/1 giáo viên; dự giờ 1 tiết/1 tuần/1 giáo viên. Đổi mới hình thức thao giảng (đăng ký sớm để bố trí thao giảng vào các buổi chiều) tăng cường các chuyên đề dạy học: Phấn đấu mỗi tổ, mỗi tháng phải tổ chức ít nhất một chuyên đề.
- Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên môn của Ban giám hiệu và  tổ chuyên môn, khảo sát chất lượng sau tiết dạy.
- Quán triệt việc thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “ Nói không với đọc - chép trong dạy - học”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; 100 % CBGV và các lớp phải kí cam kết thực hiện nghiêm túc cuộc vận động trên với Hiệu trưởng.

 4. Nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn:

   - Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng chuyên môn, giảm bớt việc sinh hoạt mang tính hành chính; đi sâu vào bàn bạc các hoạt động chuyên môn theo tổ. 
   - Duy trì nề nếp sinh hoạt chuyên môn một cách thường xuyên theo đúng quy định, đảm bảo sinh hoạt tổ tối thiểu 2 lần/tháng; sinh hoạt hội đồng 1 tháng 1 lần vào tuần đầu tháng.
 + Đối với tổ Xã hội: Tập trung vào đổi  mới phương pháp dạy học, đặc biệt là việc tổ chức chuyên đề ở từng môn, phương pháp rèn các kỹ năng cơ bản cho học sinh. Tổ chức bồi dưỡng HSG lớp 9 và các lớp khác sớm
 + Đối với tổ Tự nhiên: Tập trung vào việc bàn bạc các hoạt động liên quan đến việc nâng cao chất lượng học sinh, đặc biệt là bồi dưỡng HSG và phụ đạo học sinh yếu.

      5. Đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng học sinh:
   - Xem chất lượng học sinh là thước đo của quá trình dạy của giáo viên và kết quả học của học sinh. Bởi vậy, nâng cao chất lượng học sinh là hết sức quan trọng, cần thiết và phải là sự quan tâm số 1 của mỗi một cán bộ giáo viên.
    * Biện pháp :
      + Quán triệt tinh thần cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” đến từng GV, HS và phụ huynh.
      + Dạy đúng, đủ các môn theo đúng chương trình, thời khoá biểu và quy chế chuyên môn.
        + Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, dự giờ và khảo sát chất lượng.
      + Tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để phát huy hết năng lực của giáo viên và học sinh. Quan tâm đến tất cả các đối tượng học sinh, đặc biệt chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu bằng nhiều hình thức ở các buổi phụ đạo. Duy trì và nâng cao chất lượng cho các lớp, đặc biệt quan tâm nhiều đến lớp 9 để có kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.
     + Lấy chất lượng học sinh làm tiêu chí số 1 trong đánh giá, xếp loại giáo viên, giao khoán chất lượng cho từng lớp, từng giáo viên.
     + Phối hợp với gia đình cùng chăm lo việc học ở nhà của con em, thường xuyên bàn bạc, trao đổi về việc học của các em.
     + Phát huy vai trò của đồ dùng dạy học, tích cực sử dụng đồ dùng dạy học và làm thêm đồ dùng dạy học. Động viên giáo viên trong việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, áp dụng phương pháp dạy học mới vào giảng dạy.
     + Tổ chức thi và khảo sát chất lượng học sinh một cách khách quan, nghiêm túc, đánh giá chính xác theo đúng tinh thần cuộc vận động.


      6. Quan tâm thường xuyên đến đạo đức - hạnh kiểm học sinh:
-   Phấn đấu  đạt :
        + 100% xếp loại tốt, khá; không có học sinh vi phạm kỉ luật.
* Biện pháp :
- Ổn định nề nếp sinh hoạt và học tập cho học sinh ngay từ đầu năm học, xây dựng nội quy trường lớp.
- Lấy ngăn ngừa, phòng tránh  làm phương châm giáo dục đạo đức cho học sinh, tránh trường hợp xảy ra sự việc rồi mới giải quyết, xử lý; lấy tình cảm  làm phương pháp, cách thức giáo dục đạo đức cho học sinh, tránh doạ nạt, vũ lực, kỷ luật tiêu cực và xúc phạm học sinh. Phát huy hiệu quả của những việc làm tốt, ngăn chặn kịp thời các sự việc tiêu cực; lấy bản thân giáo viên làm tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
- Phối, kết hợp với gia đình học sinh, các tổ chức đoàn thể xã hội cùng chăm lo giáo dục cho các em .
- Kiên quyết ngăn chặn không để các tệ nạn xã hội xảy ra và xâm nhập vào nhà trường, thực hiện nói lời hay, làm việc tốt .
- Xử lý nghiêm các thói xấu như: Nói tục, chửi bậy, đánh nhau, ăn quà vặt trong trường học.
 
7. Phát huy vai trò của ĐDDH,TBDH;  thường xuyên đúc rút và viết SKKN:
- Sử dụng tối đa ĐDDH, kiên quyết không để tình trạng dạy chay, học chay.
- Lập danh mục, lên kế hoạch mượn đồ dùng dạy học trước một tuần.
- Năm học này cho giáo viên đăng ký viết SKKN, đăng ký xong phải có kế hoạch viết sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực nghiên cứu từ đầu năm học với BGH và báo cáo kết quả nghiên cứu vào cuối giữa kì, cuối kì.
- Lấy chất lượng, kết quả làm và sử dụng đồ dùng dạy học cũng như việc viết sáng kiến kinh nghiệm làm tiêu chí để đánh giá và xếp loại giáo viên.

  8. Tiếp tục tăng cường công tác  thanh tra, kiểm tra:

- Làm tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học theo đúng quy định, thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học và hội đồng Kiểm dịnh chất lượng GD ngay từ đầu năm; phấn đấu 2 tháng kiểm tra 1 lần/1 giáo viên .
- Thanh tra toàn diện 1/2 số giáo viên, thanh tra chuyên đề 100% số giáo viên.
- Phát huy vai trò của tổ chuyên môn và tổ trưởng, khối trưởng trong việc chỉ đạo kiểm tra chuyên môn.
- Tổ chức kiểm tra định kì đúng hướng dẫn, bố trí phòng thi hợp lí theo thứ tự A,B,C; tổ chức kiểm định chất lượng GD bài bản, đánh giá đúng thực chất
*Biện pháp   :
- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn một cách thường xuyên, nghiêm túc theo đúng quy định. Xây dựng đội ngũ giáo viên: vững chính trị, giỏi chuyên môn, đoàn kết, có trình độ đạt chuẩn 100%, tăng dần tỷ lệ trên chuẩn.
- Chăm lo đến chất lượng học sinh,  giao khoán chất lượng học sinh đầu năm.
- Đẩy mạnh công tác thanh tra, tự kiểm tra chuyên môn.
- Làm tốt nội dung cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử , bệnh thành tích trong giáo dục, vi phạm đạo đức nhà giáo và tình trạng học sinh không đủ tiêu chuẩn lên lớp”.

  9. Thực hiện đổi mới quản lý giáo dục, quản lí tài chính và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giáo dục:
- Quản lý bám sát quy chế, đổi  mới tư duy; thực hiện đổi mới phương thức quản lý lãnh đạo theo hướng hiện đại; thực hiện tốt dân chủ hoá trường học; tuyên truyền pháp luật, chủ trương của Đảng, nhà nước đến từng CBGV; tạo điều kiện cho các tổ chức làm việc.
- Đặc biệt coi trọng kỷ cương, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nội bộ trường học. Tổ chức tốt đợt sinh hoạt “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.
-  Chỉ đạo bám sát từng hoạt động chuyên môn: PCGD, chỉ đạo dạy - học, giáo viên giỏi, học sinh giỏi, phụ đạo HS yếu, các hoạt động giáo dục khác của nhà trường .
- Theo dõi, đánh giá, xếp loại công bằng, khách quan, chính xác; thưởng - phạt kịp thời; đảm bảo mọi quyền lợi của giáo viên theo đúng tiêu chuẩn và chủ trương đã quy định .
  - Vận động CBGV lập các nhóm lần lượt giúp nhau mua máy vi tính, và tổ chức tập huấn soạn giáo án vi tính, giáo án điện tử cho CBGV, tiến hành giảng dạy thí điểm để và có thể sử dụng được giáo án điện tử trong một số tiết dạy.
  - Sử dựng phần mềm Vnedu nghiêm túc, hiệu quảVỀ VIỆC THAM GIA CÁC CUỘC THI:
TT Cuộc thi Thời gian Người thực hiện Ghi chú
         
1 Thi HSG văn hóa lớp 9 cấp Thị: môn Ngữ văn Ngày 09/10/2019 Đ/c Nghĩa  
2
 
Thi HSG văn hóa lớp 9 cấp Thị: Môn Sinh học, môn Địa lý, môn Sử Ngày 16/10/2019 Đ/c Phước, Đ/c Giang, Đ/c Hạnh  
3 Thi Nghiên cứu KHKT Đầu tháng 12/2019 Các đ/c giáo viên Chọn ý tưởng để làm 1 sản phẩm
4 Kiểm tra chất lượng cuối kỳ I Khoảng tháng 1/2020 Tất cả giáo viên Ra thêm đề 1 số môn
5 Tham gia đại hội điền kinh, thể thao Khoảng tháng 3/2020 Đ/c Nam  
6 Thi HSG các môn khối 8 cấp Thị Cuối tháng 3/2020 Đ/c Nghĩa,  Đ/c Giang, Đ/c Phước, Đ/c Hạnh  
7 Kiểm tra chất lượng HKII Tháng 5/2020 Tất cả giáo viên Ra thêm đề 1 số môn
8 Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 Khoảng đầu tháng 6/2020 Đ/c Tiến, Đ/c Nghĩa, Đ/c Hải  

                                                                                      Kỳ Nam, tháng 9 năm 2019
                                                                                            NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
                                        Trần Xuân Đạt

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây